Profiel
Profiel
De Vlieger is een openbare basisschool die in september 1995 officieel van start is gegaan. We werken op de Vlieger met een enthousiast team. Het team heeft intensief aan de vernieuwing van het onderwijs gewerkt. Het resultaat van de inzet is dat:
 • Er nieuwe methodes en werkwijzen voor het lees-, taal- en rekenonderwijs zijn ingevoerd en voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
   
 • Er nieuwe methodes en werkwijzen zijn ontwikkeld voor muziek, drama, gymnastiek en de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Er een schoollijn is ontwikkeld voor het zelfstandig werken van de leerlingen.
 • De kinderen gebruik maken van de computer voor het opzoeken van informatie en het oefenen en verwerken van de leerstof.
 • Er een uitgebreid leerlingvolgsysteem is opgezet om de vorderingen te volgen.
   
 • Er ook andere activiteiten plaatsvinden voor kinderen, ouders en wijkbewoners. Deze brede schoolactiviteiten staan beschreven in een apart plan.
 • De culturele ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door het aanbieden van activiteiten zoals dans, drama, muziek en creatieve workshops. Ook een bezoek aan het museum en de bibliotheek horen bij cultuurontwikkeling.
De openbare scholen hebben een gezamenlijke opdracht: ze staan open voor alle leerlingen, ongeacht sociaal milieu, geloofsovertuiging of etnische afkomst. Dat maakt een openbare school kleurrijk en veelzijdig. Voor kinderen een waardevolle ervaring als ze na hun schooltijd in de maatschappij gaan functioneren.
Het didactisch klimaat
Elk kind ontwikkelt zich, deels door eigen aanleg en kwaliteiten en deels door omgeving en milieu. Een kind leert het beste in een veilige omgeving en in een omgeving waar het zich thuis voelt. Daarom besteden wij veel aandacht aan:
 • Het stimuleren en motiveren van de individuele ontwikkeling.
 • Een goede verhouding tussen sfeer en prestatie.
 • Het verwerven van kennis en vaardigheden.
 • Creativiteit en sportiviteit.
 • Het creëren van een positief zelfbeeld met voldoende gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Wij streven ernaar onderwijs aan te bieden:
 • Als een doorgaande lijn voor de leerlingen.
 • Als gedifferentieerd en uitnodigend.
 • Door middel van gezamenlijke en individuele activiteiten.
 • Rekeninghoudend met verschillen van leerlingen.
 • Dat door de inspectie aangegeven kerndoelen omvat.
Het opvoedkundig klimaat
Het uitgangspunt is een open sfeer in de relatie tussen leerling en leerkracht. De leerkracht heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Andere uitgangspunten zijn: verdraagzaamheid, democratisch besef, positief-kritische houding, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, sportiviteit en rechtvaardigheid. Wij bieden het onderwijs zo aan dat onze leerlingen opgroeien tot:
 • Mensen die weten dat ze zelf onderdeel zijn van de samenleving, rechten en plichten hebben als medeburgers en elkaar respecteren en tolereren.
 • Mensen die kennis hebben van de technische hulpmiddelen die in onze maatschappij van belang zijn.
De leerkrachten en overige medewerkers van de school zorgen daarbij voor:
 • Een gezellige sfeer.
 • Een veilige en schone schoolomgeving.
 • Uitnodigende materialen.
 • Rust en regelmaat.
 • Een uitdagende leeromgeving.
   
Brede school
De Vlieger is een brede school. Een brede school is een netwerk van onderwijs en andere voorzieningen voor kinderen en ouders, zoals opvang, zorg, welzijn, cultuur, sport etc. Het doel hierbij is de actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede dagindeling te bieden en optimaal en multifunctioneel gebruik te maken van het schoolgebouw. 
In de 'vrije' ruimtes in het gebouw wordt een aantal activiteiten aan geboden, zoals peuterspeelzaal en voor, -tussen en naschoolse activiteiten. 
Het is dus mogelijk voor- en na schooltijd diverse activiteiten te volgen, zoals: voorlezen, knutselen, schaak-, muziek-, theater-, sport- of kookles. Al deze activiteiten worden door professionele mensen verzorgd en aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd. Kinderen kunnen zich via www.stadskids-alkmaar.nl aanmelden. In de avonturen wordt de school gebruikt voor onderwijs aan volwassenen, zoals yoga en/of wijkbijeenkomsten. 

Vanaf 07.45 tot 17.30 uur zijn er activiteiten en is er opvang. Voor uitgebreide opvang, o.a. ook in de schoolvakanties, werkt de school samen met de kinderopvangorganisaties.